Những điểm mới về cư trú cần lưu ý từ ngày 1-7-2021

DLA

Luật cư trú quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Ngày 1/7/2021, Luật Cư trú năm 2020 bắt đầu có hiệu lực với một số điểm mới đáng lưu ý như chính thức bỏ sổ hộ khảu, sổ tạm trú từ 1/1/2023, lưu trú dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú...

data

 

Theo đó, điểm mới về cư trú cần lưu ý từ ngày 1/7/2021:

- Chính thức bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 1/1/2023.

- Quản lý công dân bằng thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

- Giảm thời gian giải quyết đăng ký thường trú từ 15 ngày xuống còn 7 ngày.

- Diện tích nhà thuê, mượn, ở nhờ >=8m2/người mới được đăng ký thường trú.

- Bỏ điều kiện phải đủ thời gian tạm trú khi nhập hộ khẩu vào các thành phố trực thuộc Trung ương.

- Lưu trú dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú.

Tham khảo thêm về nội dung Luật cư trú tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-68-2020-QH14-cu-tru-435315.aspx

Đoàn trường